Test 2 – Konsola QNAP – DiskFill Test

Druga seria testów obejmuje wykorzystanie trzech narzędzi bezpośrednio z poziomu konsoli QNAP. Dostęp uzyskujemy poprzez połączenie SSH, testy uruchamiamy jako „admin”.

Narzędzie DiskFillTest nie wymaga instalacji, więc bez problemu możemy pobrane narzędzie uruchomić w QNAP NAS i wykonać test zapisu danych na dyskach. Na potrzeby testu, na woluminie cienkim zostały utworzone dwa katalogi: “Benchmark”(w którym będą zapisywane pliki testowe) oraz „Benchmak_files” (w nim zapisane są narzędzia i wyniki testów). Test obejmował zapis 10 plików o wielkości 1024MB każdy. Wynik polecenia zapisywany był do pliku tekstowego znajdującego się w osobnym katalogu.

time sleep 5 | ./disk-filltest-64bit -f 10 -S 1024 -C /share/benchmark >> /share/benchmark_files/DiskFillTEST_WD_R0_test_01.txt

Średnia wyników prędkości zapisu wygląda następująco (wartości wyrażone w MB/s):

RAID 0

W przypadku RAID 0 średnia prędkość zapisu w dziesięciu testach wynosi 1762,66 MB/s. O ile mamy w tym przypadku mamy najwyższe transfery, to widzimy bardzo duże wachania pomiędzy kolejno zapisywanymi plikami. Zobaczmy, jak sytuacja wygląda w RAID 5, który dobrze sprawdza się w scenariuszach, gdzie przeważa zapis sekwencyjny (a z takim testem mamy do czynienia).

RAID 5

W przypadku RAID 5 średnia prędkość zapisu w dziesięciu testach wynosi 1198,73 MB/s. Oznacza to, że mamy do czynienia z ponad 30% spadkiem wydajności. Tutaj również widzimy spore wahania w zależności od numeru testu, jednak średnie odchylenie jest mniejsze niż w przypadku RAID 0.

RAID 10

Ostatni test wykazał najniższe wartości, jednak RAID 10 głównie jest przystosowany do pracy w środowisku z losowym zapisem/odczytem. Dlatego przy zapisie sekwencyjnym jego wyniki są niższe. W tym przypadku średnia prędkość zapisu w dziesięciu testach wynosi 880,95 MB/s. Jednak warto zwrócić uwagę na to, jak wygląda przebieg funkcji w czasie – jest najbardziej płaska co pokazuje, że całym czasie trwania testu obserwujemy najmniejsze wahania.

Zestawienie wyników wszystkich poziomów RAID

Zobaczmy, jak dyski WD SA500 zachowają się podczas kolejnych testów wykonany na poziomie urządzenia, czyli DD.