Od dłuż­szego już czasu chcia­łem mieć w domu coś, co robi­łoby mi za cen­tralny ser­wer pli­ków, mediów i czego tam jesz­cze. Chciałem mieć coś, co będzie cho­dziło cią­gle, będzie urzą­dze­niem dedy­ko­wa­nym do tego typu zadań czyli — jed­nym sło­wem — chcia­łem mieć NASa, Coś w miarę porząd­nego, pro­stego w obsłu­dze i pozwa­la­ją­cego na nieco wię­cej, niż tylko dump plików.

W grę wcho­dziły roz­wią­za­nia Qnapa i Synology bo jakoś przy­pa­dły mi do gustu. Trochę poroz­glą­da­łem się po ofer­cie oby­dwu firm i w końcu sta­nęło na Synology, głów­nie chyba za sprawą ofe­ro­wa­nego opro­gra­mo­wa­nia. NAS wraz z jed­nym dys­kiem (na razie jed­nym bo na drugi już fun­du­szy nie star­czało — ceny są zaiste zbó­jec­kie) wylą­do­wał w moim domu a ja sia­dłem i przez ostatni tydzień prak­tycz­nie się od zabawki nie odry­wa­łem. Poznaliśmy się nieco, polu­bi­li­śmy się i po kilku dniach wspól­nego dzia­ła­nia, mam nieco mate­riału do opi­sa­nia tego urządzenia.

Reasumując

  • Serwer NAS z pra­wie wszyst­kim, co w domu lub małej fir­mie może być potrzebne.
  • Bardzo dobra, kon­tek­stowa pomoc, sporo doku­men­ta­cji i bar­dzo dobrze pro­wa­dzone forum dys­ku­syjne. Wsparcie na prawdę jest dobre.
  • Oprogramowanie na wyso­kim pozio­mie (admi­ni­stro­wać można ser­we­rem także z urzą­dzeń mobil­nych — mają przy­go­to­waną dla sie­bie wer­sję strony admi­ni­stra­cyj­nej). Oferowane apli­ka­cje są naprawdę nie­złe i przydatne.
  • Dobre apli­ka­cje dla iOS i — z tego co wyczy­ta­łem — także dla Androida.
  • Spory pro­blem z two­rze­niem thumb­na­ili przez sys­te­mową komendę convert, który wymaga głęb­szego grze­ba­nia w systemie.
  • Lekkie „roz­pie­prze­nie” opcji po panelu administracyjnym.

Swoją zabawką jestem zachwy­cony bo wciąż coś tam nowego odkry­wam, coś tam mogę sobie pogrze­bać i to grze­ba­nie nie wymaga bogo­wie raczą wie­dzieć jakich skilli. Bawiąc się ser­we­rem Synology ma się to fajne wra­że­nie sie­dze­nia okra­kiem na byku — ma się sporo mocy mię­dzy nogami a reszta zależy od ciebie.

Pełny artykuł tutaj: http://costa.info.pl/2012/02/synology-diskstation-ds212j/